پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (310-321)

عنوان : ( تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد )

نویسندگان: مهدی پارسا , علی گنجعلی , الیاس رضائیان زاده , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - جم و کرج)، آزمایشی در سال های زراعی 87 ، ILC به منظور تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود ( 482 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . آزمایش به صورت اسپلیت بلوک با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد، رژی م های آبیاری شامل، آبیاری کامل، آبیاری تکمیلی (یک نوبت آبیاری در یکی از مراحل فنولوژی شامل شاخه دهی، گل دهی، تشکیل غلاف ها و دانه بستن ) و بدون آبیاری (دیم) به عنوان فاکتورهای اصلی و ارقام نخود به عنوان فاکتورهای فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که سطوح مختلف آبیاری اثر معنی داری بر عملکرد و رشد نخود دارد . بطوری که در بین رژیم های آبیاری تکمیلی، عملکرد دانه در شرایط 3/1 ،3/ آبیاری در مرحله گل دهی به طور معنی داری بیشتر از رژیم های آبیاری در مرحله شاخه دهی، غلاف دهی و دانه بستن بود (به ترتیب بیش از 3 ILC و 23 درصد ). عملکرد دا نه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در شرایط آبیاری کامل بیشتر از رژیم های آبیاری تکمیلی بود . در میان ارقام، 482 بیشترین( 1752 کیلوگرم در هکتار ) و رقم کرج کمترین ( 1381 کیلوگرم در هکتار ) عملکرد دانه را دارا بودند . نتایج بررسی ها نشان داد که در طول فصل رشد، تج مع ماده خشک، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، سرعت فتوسنتز خالص و سرعت رشد نسبی در رژیم آبیاری در مرحله گل دهی نسبت به ارقام جم و کرج بالاتر ILC نسبت به سایر رژیم های آبیاری تکمیلی بیشتر بود . همچنین شاخص های فوق در طول فصل رشد در رقم 482 بود. این مطالعه مشخص ک رد که در بین مراحل فنولوژی گیاه نخود، مرحله گل دهی حساسترین مرحله به کمبود آب است و در شرایط محدودیت آب، با نسبت به سایر ارقام، عکس ILC انجام آبیاری در این مرحله می توان عملکرد نخود، را به صورت قابل توجهی افزایش داد . در این آزمایش رقم 482 العمل بهتری به رژیم های مختلف آبیاری تکمیلی نشان داد.

کلمات کلیدی

, نخود, آبیاری تکمیلی, شاخص های رشد, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028875,
author = {پارسا, مهدی and گنجعلی, علی and رضائیان زاده, الیاس and نظامی, احمد},
title = {تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {310--321},
numpages = {11},
keywords = {نخود، آبیاری تکمیلی، شاخص های رشد، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%A رضائیان زاده, الیاس
%A نظامی, احمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]