علوم حدیث, دوره (1), شماره (61), سال (2011-12) , صفحات (171-187)

عنوان : ( بررسی و نقد سند و متن حدیث (کنز مخفی) )

نویسندگان: مهدی آریان فر , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در متون اسلامی به ویژه متون عرفانی و فلسفی حدیثی قدسی با این عبارت یا شبیه آن به چشم میخورد (کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی اعرف) که به صورت گسترده و مناسبت های گوناگون از جمله فلسفه آفرینش مورد استناد قرار می گیرد.این حدیث می تواند با چند رویکرد مورد بررسی قرار گیرد: با رویکرد شبهات محتوایی حدیث که مباحث فلسفی و کلامی و عرفانی را تشکیل می دهد و توضیحات و شروح متعدد حدیثمزبور ناظ به این جنبه است . با رویکرد تاثیر آن بر عرفان نظریو همچنین سیر تاریخی آن و بالاخره رویکرد علم الحدیثی که در این خصوص تحقیق مستقلی انجام نگرفته است.

کلمات کلیدی

, کنز مخفی , فقه الحدیث , فلسفه آفرینش , عرفان و حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028877,
author = {آریان فر, مهدی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی و نقد سند و متن حدیث (کنز مخفی)},
journal = {علوم حدیث},
year = {2011},
volume = {1},
number = {61},
month = {December},
issn = {1561-0098},
pages = {171--187},
numpages = {16},
keywords = {کنز مخفی - فقه الحدیث - فلسفه آفرینش - عرفان و حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد سند و متن حدیث (کنز مخفی)
%A آریان فر, مهدی
%A نقی زاده, حسن
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2011

[Download]