کتاب قیم, دوره (1), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (35-55)

عنوان : ( بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن )

نویسندگان: مریم نساج , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‌ها نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدم وجود داشته ولی در تفاسیر متاخر بیشتر مورد توجه است. در این پژوهش ساختار سوره انسان، چگونگی پیوند آیات آن و دسته‌بندی آیات درون سوره نشان داده شده است. ابتدا با نگاه به ساختار سوره در تفاسیر مختلف، دیدگاه‌های ارائه شده با تکیه بر نگرش‌های متفاوت بر تقسیم بندی آیات بررسی و نقد شده اند. سپس با توجه به دید پیوستگی ( ارتباط لفظی، اسلوبی، بلاغی ) و محتوایی، آیات سوره به چهار دسته ( سیاق ) تقسیم و ارتباط معنایی تبیین و بدین سان ساختار هماهنگ و منسجم سوره نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, ساختار , سوره انسان , پیوند آیات , سیاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028879,
author = {نساج, مریم and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن},
journal = {کتاب قیم},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-6026},
pages = {35--55},
numpages = {20},
keywords = {ساختار - سوره انسان - پیوند آیات - سیاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن
%A نساج, مریم
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2011

[Download]