یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2012-02-07

عنوان : ( پیش بینی تغییرات بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر کرمان) )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , بهرام بختیاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از این رو از مولدهای هواشناسی جهت ریزمقیاس کردن استفاده می شود. با استفاده از خروجی مدل-گردش عمومی و مولدهای هواشناسی می توان اقلیم منطقه را شبیه سازی نمود. در این مطالعه از داده های خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در ایستگاه کرمان ریز مقیاس شده است. نتایج حاصل از آن در دوره پایه 2010-1991و دوره آینده 2030-2011 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ارزیابی مدلLARS-WG به بررسی میزان خطای داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده بررسی شد و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن تغییرات بارش و طول بازه خشک و تر بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی میانگین بارش ماهانه ، فصلی نشان می دهد که بارش در همه ماه های سال و همه فصول در ایستگاه کرمان افزایش بارش را به همراه دارد. همچنین میانگین بارش در 20 سال آتی نشان می دهد که افزایش بارش در ایستگاه کرمان حدود 25 درصد خواهد بود. بررسی طول بازه تر و خشک نشان داد که طول بازه تر رو به افزایش می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل گردش عمومی جو, مولدهای هواشناسی, ریز مقیاس نمایی, سناریوهای تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028885,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and بهرام بختیاری and داوری, کامران},
title = {پیش بینی تغییرات بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر کرمان)},
booktitle = {یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدل گردش عمومی جو، مولدهای هواشناسی، ریز مقیاس نمایی، سناریوهای تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تغییرات بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر کرمان)
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A بهرام بختیاری
%A داوری, کامران
%J یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2012

[Download]