یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2012-02-07

عنوان : ( بررسی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل MAGICC- SCENGEN (مطالعه موردی: شهر کرمان) )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , فریده السادات هاشمی نسب خبیصی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت و رشد صنایع و مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی و جنگل زدایی و بیابان زایی و ... از عوامل مؤثر در افزایش گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم می باشند. این تحقیق برای بررسی و ارزیابی تغییرات بارش و دمای استان کرمان در حالت افزایش گازهای گلخانه ای انجام گرفته است و با استفاده از مدل ترکیبیMAGICC-SENGEN به همراه دو مدل گردش عمومی جو HADCM3 و ECHO-G و با استفاده از سه سناریو تغییر اقلیم A1B، B1 و A2 برای دهه های آینده انجام گرفته است. بررسی از سال 2000 تا 2100 صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل میزان دما در مدل HADCM3 به اندازه 2/12 درجه سانتی گراد و در مدل ECHO-G به میزان 28/2 درجه سانتی گراد افزایش داشته است و تغییرات بارش با استفاده از HADCM3به میزان 3/5 درصد و در مدل ECHO-G به میزان78/8 درصد افزایش داشته است. مدلHADCM3 میزان تغییرات دما و بارش را کمتر ازECHO-G براورد نموده است. نتایج حاصل از دو مدل نشان می دهد که افزایش بارش و دما تا سال 2030 روند کندتری داشته است و از آن پس روند افزایشی شدت بیشتری داشته است.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, گازهای گلخانه ای, مدل گردش عمومی جو, ECHO-G, HADCM3 و MAGICC-SENGEN
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028886,
author = {موسوی بایگی, محمد and هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات},
title = {بررسی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل MAGICC- SCENGEN (مطالعه موردی: شهر کرمان)},
booktitle = {یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای، مدل گردش عمومی جو، ECHO-G، HADCM3 و MAGICC-SENGEN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل MAGICC- SCENGEN (مطالعه موردی: شهر کرمان)
%A موسوی بایگی, محمد
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%J یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2012

[Download]