دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (15), شماره (62), سال (2012-8) , صفحات (26-31)

عنوان : ( مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی وماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro )

نویسندگان: سارا صادق زاده عباسپور , ناصر مهدوی شهری , سید محمد علی شریعت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: یکی از روش های مهندسی بافت برای ایجاد ساختارهای بافتی جایگزین، جدا کردن سلول ها از فرد بیمار، گسترش دادن جمعیت سلولی روی یک داربست و در نهایت پیوند زدن بافت حاصل به فرد بیمار می باشد. یکی از منابع سلولی، بافت بلاستما است . در این مطالعه سعی شد از بافت لثه انسان در تهیه داربست استفاده شود و اینترکشن های بین این داربست سه بعدی با بافت بلاستما بررسی شود. و استفاده از دترژنت Snap freezing مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ابتدا لثه انسان تهیه شد و سپس با روش بافت حاصل سلول زدایی گردید . Triton X- و 100 Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) سدیم دودسیل سولفات بررسی های بافت شناسی با رنگ آمیزی های مربوطه انجام شد. سپس داربست های تهیه شده درون حلقه های بلاستمایی 2 روزه خرگوش قرار داده شد و در محیط کشت به مدت 25 روز نگهداری شدند. نمونه برداری از بافت بلاستما و داربست همراه آن هر 5 روز یک بار صورت گرفت. یافته ها: نتایج، حذف سلول ها از داربست آماده شده را تایید نمود. علاوه بر این نتایج بافتی در روز پنجم و دهم، نفوذ سلول های بلاستمایی به داخل داربست را نشان داد. در روز پانزدهم علاوه بر نفوذ، تقسیم و تمایز احتمالی سلول های بلاستمایی مشاهده گردید. هم چنین اپیدرم زایی نیز قابل مشاهده بود. در روز بیستم و بیست و پنجم، روند نفوذ، تقسیم و تمایز سلول ها هم چنان ادامه داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که امکان تهیه یک داربست طبیعی از لثه انسان به این روش وجود دارد. این داربست می تواند دارای اثر القایی بر رفتارهای سلولی از قبیل مهاجرت، چسبندگی، تقسیم و احتمالاً تمایز باشد. هر چند مطالعات بیشتری برای اثبات هویت سلول ها و سایر ویژگی های این داربست و هم چنین امکان استفاده از آن در روش های مهندسی

کلمات کلیدی

, بافت بلاستمایی, سلول زدایی, برهم کنش سلول ماتریکس, تمایز, داربست سه بعدی لثه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028891,
author = {سارا صادق زاده عباسپور and مهدوی شهری, ناصر and سید محمد علی شریعت زاده},
title = {مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی وماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2012},
volume = {15},
number = {62},
month = {August},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {26--31},
numpages = {5},
keywords = {بافت بلاستمایی، سلول زدایی، برهم کنش سلول ماتریکس، تمایز، داربست سه بعدی لثه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی وماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro
%A سارا صادق زاده عباسپور
%A مهدوی شهری, ناصر
%A سید محمد علی شریعت زاده
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2012

[Download]