پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (17), شماره (62), سال (2012-3) , صفحات (105-122)

عنوان : ( جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت )

نویسندگان: اعظم تجری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ماهیت تکلیف و جنسیت در جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد و نیز بررسی رابطه بین این دو متغیر بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 89-1388 و نمونه پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد بوده است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. روش پژوهش توصیفی بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر سه نوع اهداف تبحری و رویکردی و اجتنابی با خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری داشتند. همچنین، بین زیرگروههای علمی از نظر خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود داشت. دانشجویان گروه انسانی نسبت به دانشجویان گروه فنی و علوم پایه و دانشجویان گروه علوم پایه نسبت به دانشجویان گروه فنی از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده می کردند. اما خودتنظیمی در زنان و مردان تفاوتی نداشت. همچنین، دانشجویان گروه انسانی از دانشجویان دو گروه دیگر تبحری تر و اجتنابی تر بودند. در مجموع، زنان از مردان هدفمندتر بودند.

کلمات کلیدی

, خودتنظیمی, اهداف پیشرفت, فراشناخت و جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028908,
author = {تجری, اعظم and کارشکی, حسین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2012},
volume = {17},
number = {62},
month = {March},
issn = {1021-5107},
pages = {105--122},
numpages = {17},
keywords = {خودتنظیمی، اهداف پیشرفت، فراشناخت و جنسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت
%A تجری, اعظم
%A کارشکی, حسین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ 1021-5107
%D 2012

[Download]