آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-6) , صفحات (282-289)

عنوان : ( اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی )

نویسندگان: عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره تلفات قابل توجه انرژی توسط جهش آبی موجب شده تا این پدیده بعنوان بخشی از سیستم انرژی گیرنده در کانال های انتقال آب تلقی شود.زبری بستر حوضچه آرامش، عامل مؤثری در کنترل جهش آبی، کاهش طول و عمق ثانویه جهش و افزایش افت انرژی بشمار می رود.در این مطالعه اثر فاصله زبری های عرضی مثلثی بر روی مشخصات پرش آبی مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع تعداد 126 آزمایش بر روی بستر زبر در فاصله های مختلف در بازه اعداد فرود 4-7/13 انجام شد.مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد عمق ثانویه و طول جهش آبی در بستر زبر نسبت به بستر صاف بطور متوسطبترتیب 12% و 24% کاهش داشته اند. همچنینافت انرژی افزایش می یابد که با افزایش عدد فرود این روند شدیدتر نیز می گردد و بطور متوسط افزایش 13% را نشان می دهد.پروفیل های بی بعد سطح آب از یکنواختی چشم گیری برخوردار و بر هم منطبق می باشند، و می توان آن ها را به صورتیک منحنی بی بعد نمایش داد.مشاهدات بیانگر آن است که با افزایش فاصله ی بین زبری ها، طول جهش، طول غلتاب و عمق ثانویه کاهش یافته و افت انرژی افزایش پیدا می کند.مقادیر تنش برشی کف نیز بر روی بسترهای زبر به بیش از 10 برابر بستر صاف می رسد.

کلمات کلیدی

, جریان متغیر سریع –جهش آبی –افت انرژی , زبری مثلثی–فاصله زبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028909,
author = {نژندعلی, عاطفه and اسماعیلی, کاظم and جواد فرهودی},
title = {اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4757},
pages = {282--289},
numpages = {7},
keywords = {جریان متغیر سریع –جهش آبی –افت انرژی - زبری مثلثی–فاصله زبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی
%A نژندعلی, عاطفه
%A اسماعیلی, کاظم
%A جواد فرهودی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]