حدیث پژوهی, دوره (3), شماره (7), سال (2012-7) , صفحات (55-83)

عنوان : ( تاملی در باب عنوان درایة الحدیث )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , علیّه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت به کار گیری اصطلاحات و ادبیّات یکسان در عرصۀ علوم اسلامی و به ویژه در حدیث شناسی یکی از موضوعاتی است که دانشمندان مسلمان از آن غفلت کرده اند. در این میان علم «درایة الحدیث» با نامهای گوناگونی نظیر «اصول الحدیث»، «مصطلح الحدیث» و «قواعد الحدیث» شناخته شده است. این عناوین بیشتر در میان کتابهای عامّه رواج داشته و منابع شیعی بیشتر اصطلاح «درایة الحدیث» را به کار گرفته اند. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته به طور عمده پیرامون این محورهاست: نخست اینکه موضوع علم درایة الحدیث با توجّه به آثار نگاشته شده در این علم چیست؟ کدام عنوان برای معرّفی این علم مناسبتر است؟ و دیگر اینکه آیا واضع اصطلاح درایة الحدیث شهید ثانی است یا وی این اصطلاح را از دیگران وام گرفته است؟ مقالۀ حاضر با هدف پاسخ به پرسشهای فوق سامان یافته است و در نتیجه عنوان می دارد موضوع این علم سند حدیث می باشد؛ شهید ثانی برخلاف آنچه مشهور است واضع این عنوان نیست و در نهایت عنوان برگزیده برای این علم را «مصطلح الحدیث» معرّفی می نماید.

کلمات کلیدی

, علم الحدیث (حدیث شناسی), درایة الحدیث, مصطلح الحدیث, زین الدین بن علی ملقّب به شهید ثانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028920,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and رضاداد, علیّه},
title = {تاملی در باب عنوان درایة الحدیث},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {7},
month = {July},
issn = {2008-6547},
pages = {55--83},
numpages = {28},
keywords = {علم الحدیث (حدیث شناسی)، درایة الحدیث، مصطلح الحدیث، زین الدین بن علی ملقّب به شهید ثانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در باب عنوان درایة الحدیث
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A رضاداد, علیّه
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2012

[Download]