شریف, دوره (28), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (17-27)

عنوان : ( ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله معادلات دو بعدی متوسط گرفته شده در عمق سنت ونانت با در نظر گرفتن جملات تلاطمی، در جریان فوق بحرانی همراه با امواج تیز ایستا حل شده اند. در این کار از روش حجم محدود TVD-Roe با استفاده از سلول های مثلثی بی سازمان استفاده شد. برای تکمیل معادلات هیدرودینامیک، از مدل های طول اختلاط( )، و تنش جبری( ) استفاده شد. آنگاه جریان در کانال به همراه یک مانع در پلان با عرض های متفاوت شبیه سازی گردید و نتایج عددی با داده های بدست آمده از مدل آزمایشگاهی مقایسه شد. کاربرد مدل های مختلف نشان می دهد که به حساب آوردن اثرات تلاطم جواب های عددی را در محل امواج تیز ایستا بهبود می بخشد. بررسی کیفی نتایج و تحلیل کمی خطاها نشان می دهد که مدل در مقایسه با سایر مدلها جواب های مطلوب تری بدست می دهد.

کلمات کلیدی

, روش حجم محدود, مدل طول اختلاط, مدل k, e , مدل تنش جبری , امواج تیز ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028926,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها},
journal = {شریف},
year = {2012},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-7167},
pages = {17--27},
numpages = {10},
keywords = {روش حجم محدود- مدل طول اختلاط- مدل k-e - مدل تنش جبری - امواج تیز ایستا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2012

[Download]