مطالعات مدیریت گردشگری, شماره (17), سال (2012-6) , صفحات (33-60)

عنوان : ( پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران )

نویسندگان: علیرضا پویا , حامد مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه استراتژی عملیاتی در سالهای اخیر، بسیار توجه محققین را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، بویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه استراتژیهای عملیات خدماتی احساس میشود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و بالاخص هتلداری نقش عمده ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و از طرف دیگر با توجه به ویژگیهای گردشگری منحصر به فرد شهرستان مشهد در ایران، اهمیت و ضرورت اینگونه تحقیقات بر کسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق، ارائه تاکسنومی از استراتژیهای عملیات خدماتی هتلها و هتل آپارتمانهای ایران در قلمرو مشهد است که اولین تحقیق در این حوزه در ایران میباشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 80 هتل و 65 هتل آپارتمان است. نتایج تاکسنومی ارائه شده به توسعه دانش مدیریت عملیات کمک مینماید و نشان دهنده اهمیت و جایگاه کنونی تصمیمات ساختاری و زیرساختاری استراتژی عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران است. این تحقیق از تحلیل خوشه ای کای میانگین برای گروهبندی بر مبنای ابعاد 9 گانه معرف استراتژی عملیات خدماتی استفاده میکند. با انجام تحلیل تشخیصی چندگانه، اثربخشی روش گروهبندی مورد استفاده نشان داده شده است. چهار خوشه استراتژیک شناسایی شدند که هر یک از این گروهها تمایل دارند بر ابعاد استراتژیکی عملیات خدماتی مختلفی تأکید کنند. نتایج حاکی از تفاوت این الگوها نسبت به مطالعات قبلی در قلمروهای دیگر میباشد.

کلمات کلیدی

, تاکسنومی, استراتژی عملیاتی خدماتی, هتل و هتل آپارتمان, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028937,
author = {پویا, علیرضا and حامد مختاری},
title = {پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2012},
number = {17},
month = {June},
issn = {2322-3294},
pages = {33--60},
numpages = {27},
keywords = {تاکسنومی، استراتژی عملیاتی خدماتی، هتل و هتل آپارتمان، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران
%A پویا, علیرضا
%A حامد مختاری
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2012

[Download]