همایش ملی مهندسی مواد , 2012-07-12

عنوان : ( تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی )

نویسندگان: سیده سمیه یحیی زاده مشهدی , جلیل وحدتی خاکی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضرتولید نمونه های متخلخل آلومینایی با الگوی گرادیانی با استفاده از زغال به عنوان عامل ایجاد تخلخل و به کمک روش ریخته گری دوغابی مورد مطالعه قرار گرفت. سوختن کربن زغال و خارج شدن مواد فرار آن در حین فرایند پخت و زینترشدن بدنه آلومینایی، باعث ایجاد تخلخل می شود. میزان تخلخل، اندازه حفرات و نحوه توزیع آن ها را می توان با میزان و مشخصات زغال مصرفی در مخلوط اولیه تهیه دوغاب کنترل نمود. به دلیل استفاده از روش ریخته گری دوغابی و وجود تفاوت در چگالی زغال و آلومینا، زغال به صورت گرادیانی در قطعه توزیع شده و در نهایت پس از فرایند زینترینگ قطعه ای متخلخل با وبا به کارگیری نرم (SEM) الگوی گرادیانی تولید می شود. با استفاده از تکنیک های سراموگرافی و میکروسکوب الکترونی روبشی نمونه های متخلخل تولیدی مورد ارزیابی قرارگرفتند. مواد اولیه و محصولات نیز تحت آزمون های ،(MIP) افزار آنالیزگر تصویر قرار گرفتند. همچنین نحوه توزیع و اندازه حفرات و در نهایت تغییرات تدریجی شکل ذرات آلومینا مورد بررسی قرار XRF وXRD گرفتند. نتایج بیانگراین مطلب بودند که با افزایش میزان زغال از 5% تا 25 % ، علاوه بر تغییر الگوی گرادیانی تخلخل از حالت پله 29 % افزایش پیدا نمود به علاوه ، با / 1 % تا 875 / ای به تدریجی، میزان تخلخل نمونه های آلومینایی نیز به صورت گرادیانی از 41 افزایش میزان زغال در دوغاب اولیه شکل ذرات آلومینا در قطعه متخلخل زینتر شده از گوشه دار به کروی تغییر شکل نشان داد.

کلمات کلیدی

, ریخته گری دوغابی, تخلخل گرادیانی, حفره زا, آلومینا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028948,
author = {یحیی زاده مشهدی, سیده سمیه and وحدتی خاکی, جلیل and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مواد},
year = {2012},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {ریخته گری دوغابی، تخلخل گرادیانی، حفره زا، آلومینا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی
%A یحیی زاده مشهدی, سیده سمیه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A کیانی رشید, علیرضا
%J همایش ملی مهندسی مواد
%D 2012

[Download]