بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8) , صفحات (19-33)

عنوان : ( کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس )

نویسندگان: حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیتاز آنزیمی است که اسید فایتیک را هیدرولیز و فسفر معدنی تولید میکند. یکی از منابع بیانکننده آنزیم فیتاز، باکتریها هستند که در این میان جنس باسیلوس مهم ترین باکتری تولیدکننده فیتاز قلیایی مقاوم با استفاده از آغازگرهای phyC به حرارت می باشد. ژن فیتاز خارج سلولی باکتری باسیلوس سابتیلیس جداسازی شد. به منظور انجام توالییابی HindIII و BamHI اختصاصی و لینکردار حاوی سایتهای برشی انتقال داده شد. حضور ژن هدف در ناقل pTZ57R/T به ناقل phyC و بررسی خصوصیات، ژن تکثیر شده و هضم آنزیمی تایید شد. ساختارهای نوکلئوتیدی و PCR با استفاده از روش کلونی pTZ57R/T کلونینگ پیش بینی ساختار پروتئینی آنزیم فیتاز با استفاده از آنالیز توالی یابی مشخص گردید. وزن مولکولی آنزیم فیتاز 42 کیلو دالتون تخمین زده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به خوبی می توان نسبت به کلونینگ ژن فیتاز در وکتور کلونینگ اقدام کرد. از طرف دیگر پیش بینی مجازی آنزیم فیتاز با استفاده توالی نوکلئوتیدی و اسید آمینه، پتانسیل تولید آنزیم مقاوم به حرارت را نشان داد.

کلمات کلیدی

, آنزیم فیتاز, کلونینگ ژن, باسیلوس سابتیلیس, اسید فایتیک, پروتئین نوترکیب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028950,
author = {آریان نژاد, حمید and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and ولی زاده, رضا and آسوده, احمد and قوتی رودسری, شاهرخ},
title = {کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-6500},
pages = {19--33},
numpages = {14},
keywords = {آنزیم فیتاز، کلونینگ ژن، باسیلوس سابتیلیس، اسید فایتیک، پروتئین نوترکیب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس
%A آریان نژاد, حمید
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A ولی زاده, رضا
%A آسوده, احمد
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2012

[Download]