بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8) , صفحات (83-96)

عنوان : ( شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , محمد حسن جهاندار , مهدی سلطانی , مرتضی مهدوی , محمد دوستی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده M. avium ) هدف از این مطالعه شناسایی مایکوباکتریوم آویوم ز یرگونه پاراتوبرکلوزیس بررسی درصد شیوع آلودگی به آن و همچنین بهینه سازی یک روش سریع، دقیق و ،(paratuberculosis برای تشخیص این زیرگونه و جدایه های آن بود . مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه PCR ساده به کمک از لحاظ اقتصادی عامل یکی از مهمترین بیماری ها در صنعت دامپروری به نام ،(MAP) پاراتوبرکلوزیس می باشد، که یکی از عفونت های مزمن نشخوارکنندگان به شمار می رود. (Johne\'s Disease) بیماری یون به منظور شناسایی این زیرگونه 243 نمونه مدفوع و 56 نمونه شیر خام از دام های مشکوک گاوداری های به منظور شناسایی نمونه های آلوده، قطعه درون DNA اطراف مشهد جمع آوری شد . پس از استخراج تکثیر P و 91 P به طول 413 جفت باز، با استفاده از پرایمرهای 90 IS به نام 900 MAP جایگیر اختصاصی با IS نسبت به تکثیر قطعه درون جایگیر 1311 ،MAP شد. سپس به منظور تعیین جدایه گاوی و گوسفندی HinfI اقدام ش د . قطعات حاصله به کمک آنزیم M و 94 M طول 268 جفت باز به کمک دو پرایمر 56 هضم شدند . تعداد 107 نمونه از 243 نمونه مدفوع ( 44 %) و 10 نمونه از 56 نمونه شیر خام ( 18 %) مورد بودند . از بین 56 نمونه شیر و مدفوع که از دام های یکسانی گرفته شده بودند 19 MAP مطالعه، آلوده به نمونه مدفوع و 10 نمونه شیر، آلوده شناسایی شدند ( 18 % در مقابل 34 %). نتایج هضم آنزیمی نیز نشان داد های شناسایی شده از جدایه گاوی می باشند.

کلمات کلیدی

, مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس, بیماری یون, PCR-REA , IS1311, IS900
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028952,
author = {نصیری, محمدرضا and جهاندار, محمد حسن and سلطانی, مهدی and مهدوی, مرتضی and دوستی, محمد},
title = {شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-6500},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس، بیماری یون، PCR-REA ، IS1311، IS900},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311
%A نصیری, محمدرضا
%A جهاندار, محمد حسن
%A سلطانی, مهدی
%A مهدوی, مرتضی
%A دوستی, محمد
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2012

[Download]