بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8) , صفحات (97-107)

عنوان : ( اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی )

نویسندگان: مهدی وفای واله , مجتبی طهمورث پور , مرتضی دلیری جوپاری , محمدرضا نصیری , آیدین رحیم طایفه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همخونی و استرس حرارتی روی بازدهی صفات تولید مثلی در گاو شیری اثر منفی دارند. دو راهکار پیشنهادی برای غلبه بر این عوامل به ترتیب: آمیخته گری و آمیخته گری با نژادهای مقاوم به گرما است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر همخونی و آمیخته گری بر روی نرخ تسهیم و قابلیت تکوین رویان های آزمایشگاهی همخون (هلشتاین) و آمیخته (سیستانی- هلشتاین) در شرایط معمول و استرس حرارتی بود. پس از انجام بلوغ، تخمک های بالغ گاو هلشتاین (تعداد= 623 ) با هر یک از دو اسپرم هلشتاین و سیستانی تلقیح و پس از طی دوره انکوباسیون، زیگوتهای احتمالی جمع آوری و به محیط های کشت با شرایط 41° برای مدت 12 ساعت) C) 38/5° ) و یا استرس حرارتی در زمان 96 ساعت پس از تلقیح C) معمول منتقل شدند. زیگوتهای احتمالی برای مدت 8 روز کشت و برای نرخ تسهیم و تولید بلاستوسیست به ازای رویان های تسهیم شده ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از رویه رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد نرخ تسهیم در زمان 48 ساعت پس از لقاح تحت تاثیر ژنوتیپ اسپرم (رویان) است، بطوری که تخمک های هلشتاین تلقیح شده با اسپرم هلشتاین در مقایسه با تخمک های ;130/ 66 درصد در مقابل 309 ;207/ هلشتاین بارور شده با اسپرم سیستانی نرخ تسهیم بالاتری داشتند ( 314 علاوه بر این نرخ تولید بلاستوسیست در شرایط استرس حرارتی تحت تاثیر .(P ≤0/ 42 درصد)، ( 05 آمیخته گری قرارگرفت، بطوری که تخمکهای هلشتاین تلقیح شده با اسپرم سیستانی قابلیت تکوین بالاتری 8.1 درصد در مقابل ;4/ در مقایسه با رویانهای همخون هلشتاین در شرایط استرس حرارتی داشتند ( 49 در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که رویان های آمیخته سیستانی- .(P ≤0/ 1.1 درصد)، ( 05 ;1/84 هلشتاین، قابلیت تکوین بالاتری در شرایط استرس حرارتی در مقایسه با رویانهای خالص و همخون هلشتاین در مراحل اولیه تکوین دارند. براساس نتایج حاصله ممکن است که آمیخته گری با اسپرم سیستانی در بهبود بازدهی نرخ آبستنی گاوهای هلشتاین در شرایط استرس حرارتی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, رویان, همخونی, آمیخته گری, استرس حرارتی, هلشتاین, سیستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028953,
author = {وفای واله, مهدی and طهمورث پور, مجتبی and مرتضی دلیری جوپاری and نصیری, محمدرضا and آیدین رحیم طایفه},
title = {اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-6500},
pages = {97--107},
numpages = {10},
keywords = {رویان، همخونی، آمیخته گری، استرس حرارتی، هلشتاین، سیستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی
%A وفای واله, مهدی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A مرتضی دلیری جوپاری
%A نصیری, محمدرضا
%A آیدین رحیم طایفه
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2012

[Download]