آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (5), سال (2012-8) , صفحات (377-386)

عنوان : ( عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش فوق العاده سریع دانش و اطلاعات در عصر حاضر مفهوم آموزش مداوم را در تمام عمر، معنایی تازه بخشیده و ضرورت آن را انکار ناپذیر ساخته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مشکلات و عوامل عمده بازدارنده مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی بود و هدف دیگر آن شناخت تاثیر متغیر های جمعیت شناختی بر میزان بازدارندگی این مشکلات و ارئه راهکارهایی برای رفع این موانع و جلب همکاری جامعه تحت شمول آموزش مداوم در این زمینه بوده است. نوع پژوهش توصیفی - پیمایشی است. برای حصول منظور، با بررسی ادبیات موضوع مشکلات در سه دسته مشکلات شخصی، نگرشی و زمینه ای طبقه بندی شد و سپس، بر اساس این الگو پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه شد و در بین یک نمونه 378 نفری از جامعه تحت شمول آموزش مداوم که به روش نمونه گیری طبقه ای و فرمول حجم نمونه انتخاب شده بودند، توزیع شد. نتایج که با آمار توصیفی (میانگین و فراوانی) و آمار استنباطی(آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد نشان داد: الف. مشکلات زمینه ای( با میانگین وزنی معادل 71/2) بیشترین و مشکلات شخصی (با میانگین وزنی 15/2) و نگرشی ( با میانگین وزنی 98/1) کمترین میزان بازدارندگی را در ارتباط با مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم در دوره های یادگیری الکترونیکی دارند. ب. متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت و سابقه کاری بر مشکلات شخصی، نگرشی و زمینه ای، متغیر مدرک تحصیلی بر مشکلات زمینه ای و متغیر شرکت در دوره های یادگیری الکترونیکی بر مشکلات شخصی تاثیر-گذار است.

کلمات کلیدی

, یادگیری الکترونیکی, آموزش مداوم , آموزش پزشکی, بازدارنده ها, مشارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028958,
author = {کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه},
title = {عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {5},
month = {August},
issn = {۹۳۵۹-۱۶۰۸},
pages = {377--386},
numpages = {9},
keywords = {یادگیری الکترونیکی، آموزش مداوم ، آموزش پزشکی، بازدارنده ها، مشارکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ ۹۳۵۹-۱۶۰۸
%D 2012

[Download]