بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (328-336)

عنوان : ( تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: مهدی قبولی , فرج اله شهریاری احمدی , مژگان سپهری , سیدحسن مرعشی , قاسم حسینی سالکده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اندوفیت های میکروبی که از مهمترین میکروارگانیسم های خاک محسوب می شوند با ایجاد تغییرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در گیاهان میزبان خود، عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش می دهند و امکان توسعه کشت آنها در خاک های شور، خشک یا اقلیم هایی با تنش های غیر زیستی و دارای خاصیت برانگیختگی رشد گیاه و افزایش مقاومت آن به تنش های محیطی Piriformospora indica زیستی را فراهم می آورند. قارچ اندوفیت در بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاه P. indica از جمله خشکی، شوری و نیز بیماری های گیاهی می باشد. این پژوهش به بررسی توان قارچ اندوفیت به تنش خشکی می پردازد. بدین منظور، در سال 1389 ، آزمایش گلخانه ای در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی اصفهان (Hordeum vulgare L.) جو 50 ،(F.C.) در قالب طرح کاملا تصادفی (آزمایش فاکتوریل) با دو فاکتور شامل دو سطح قارچ (تلقیح و عدم تلقیح) و سه سطح خشکی (ظرفیت زراعی سبب افزایش زیست توده P. indica درصد ظرفیت زراعی و 25 درصد ظرفیت زراعی) با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که قارچئ اندام های هوایی و ریشه گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد بود، بطوریکه وزن خشک اندام هوایی و ریشه در گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد به ترتیب 39 و 46 درصد افزایش نشان داد. همچنین در شرایط تنش محتوای نسبی آب گیاهان تلقیح شده بالاتر بود. علاوه بر فعالیت تحریک کنندگی 25 درصد F.C. رشد گیاه توسط قارچ نتایج حاکی از نقش موثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه جو تجت شرایط تنش خشکی خصوصاً در سطح دلالت دارد. با توجه به این نتایج و نیز امکان کشت این قارچ در محیط کشت مصنوعی و بدون حضور میزبان، به نظر می رسد که امکان استفاده از این قارچ به عنوان عامل محرک رشد گیاه در تولید کود بیولوژیک برای انواع گیاهان زراعی وجود دارد و این قارچ می تواند نقش مهمی در نیل به کشاورزی پایدار ایفاء نماید. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران استفاده از این قارچ برای بهبود رشد و عملکرد گیاهانی نظیر جو، گندم و غیره تحت شرایط خشکی می تواند سودمند واقع شود.

کلمات کلیدی

, تلقیح, تنش های محیطی, قارچ های میکوریزی, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028960,
author = {قبولی, مهدی and شهریاری احمدی, فرج اله and مژگان سپهری and مرعشی, سیدحسن and قاسم حسینی سالکده},
title = {تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {328--336},
numpages = {8},
keywords = {تلقیح، تنش های محیطی، قارچ های میکوریزی، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی
%A قبولی, مهدی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مژگان سپهری
%A مرعشی, سیدحسن
%A قاسم حسینی سالکده
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]