دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi )

نویسندگان: الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersicy (FOL) عامل بیماری پژمردگی آوندی در گوجه فرنگی است. منابع مقاومت تک ژنی به نام های I, I-1, I-2, I-3 جهت مقابله با این پاتوژن در گوجه فرنگی شناسایی شده اند که در تعیین نژاد جدایه ها بکار گرفته می شوند. در مقابل ژن های افکتوری از جمله SIX1 نیز در نژادهای FOL شناسائی شده اند که حضور یا عدم حضور آنها در الگوی بیماریزایی پاتوژن روی ارقام حامل ژن مقاومت نقش دارند. مطالعات پیشین نشان داده که می توان از SIX1 به عنوان یک نشانگر برای تشخیص فرم اختصاصی گوجه فرنگی استفاده نمود. به کمک این روش، تعیین و تایید فرم اختصاصی جدایه ها به جای استفاده از آزمون بسیار زمانبر بیماریزایی امکان پذیر می گردد. در این مطالعه بمنظور ردیابی ژن فوق درجمعیت FOL در ایران، یک جفت آغازگر اختصاصی در نواحی حفاظت شده طراحی شد. الکتروفورز محصول PCR نشان داد یک تک باند با وزن مولکولی مورد انتظار (1066 جفت باز) در 10 جدایه بیماریزا از 16 جدایه مورد مطالعه تکثیر شده است. و همان طور که مورد انتظار بود در جدایه غیر بیماریزا باندی مشاهده نگردید ولیکن در 5 جدایه بیماریزای مورد مطالعه نیز ژن SIX1 ردیابی نشد.

کلمات کلیدی

, افکتور, گوجه فرنگی , Fusarium oxysporum f.sp lycopersicy, SIX1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028966,
author = {ربیعی مطلق, الهه and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and شکوهی فر, فرهاد and طاهری, پریسا},
title = {ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افکتور، گوجه فرنگی ، Fusarium oxysporum f.sp lycopersicy، SIX1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi
%A ربیعی مطلق, الهه
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A شکوهی فر, فرهاد
%A طاهری, پریسا
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]