تاریخ روابط خارجی, دوره (13), شماره (50), سال (2012-5) , صفحات (69-90)

عنوان : ( از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول) )

نویسندگان: جواد عباسی , زهرا جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با فتح کامل ایران توسط هولاکو و واگذاری حکومت مناطق متصرفی از سوی خان‌بزرگ مغول به او ، حکومتی مغولی به نام ایلخانان در ایران تأسیس شد که اگرچه از جهت نظری تابع دربار خان‌بزرگ در چین بود، اما در عمل چهره یک حاکمیت مستقل را به نمایش ‌گذاشت. با این وجود و به‌رغم مسائلی مانند دوری مسافت میان قلمرو دو حکومت؛ مجموعه‌ای از دلایل سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی موجب شد تا در چارچوب مناسبات دو طرف عصری مهم در تاریخ روابط ایران و چین شکل بگیرد. چنانکه حتی کاهش تدریجی وابستگی سیاسی ایلخانان به خان‌بزرگ، آسیبی جدّی به تداوم ارتباط آنها در دیگر زمینه‌ها وارد نکرد. این مناسبات حاصل مجموعه‌ای از زمینه‌ها و عوامل مختلف بود و در ضمن عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گرفت. در مقاله حاضر کوشش شده است تا این زمینه‌ها، عوامل و عرصه‌ها با استناد به منابع و تحقیقات از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ایران, چین, ایلخانان, خان‌بزرگ, مناسبات خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028971,
author = {عباسی, جواد and جهان, زهرا},
title = {از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2012},
volume = {13},
number = {50},
month = {May},
issn = {1735-2010},
pages = {69--90},
numpages = {21},
keywords = {ایران، چین، ایلخانان، خان‌بزرگ، مناسبات خارجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)
%A عباسی, جواد
%A جهان, زهرا
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2012

[Download]