پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (453-458)

عنوان : ( بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد )

نویسندگان: محمدرضا شیخلو , مجتبی طهمورث پور , علی اصغر اسلمی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از شجره 21721 گوسفند بلوچی که در طی 30 سال (1358 تا 1387) در ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد جمع آوری گردیده بود، جهت برآورد سطح تکامل شجره، ضریب همخونی و متوسط ضریب خویشاوندی دامها استفاده گردید. در طول سالهای مورد مطالعه سطح تکامل شجره روند افزایشی داشت بطوریکه تعداد نسلهای معادل کامل بره های متولد شده در سال 1387 برابر با 2/6 بود. در طول سالهای مورد مطالعه متوسط ضریب همخونی دامها نیز روند افزایشی داشت بطوریکه با برازش رگرسیون خطی همخونی بر سال تولد میزان افزایش سالانه همخونی 15/0 درصد در سال برآورد گردید. سطح همخونی در گله شماره 2 نسبت به گله شماره 1 بیشتر بود (P

کلمات کلیدی

, گوسفند, همخونی, ضریب خویشاوندی, سطح تکامل شجره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028994,
author = {شیخلو, محمدرضا and طهمورث پور, مجتبی and اسلمی نژاد, علی اصغر},
title = {بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {453--458},
numpages = {5},
keywords = {گوسفند، همخونی، ضریب خویشاوندی، سطح تکامل شجره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد
%A شیخلو, محمدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]