تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (65-75)

عنوان : ( اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا )

نویسندگان: معصومه صالحی , محمد کافی , حمید رضا صادقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راهکارهای افزایش تولید با منابع موجود استفاده از کشاورزی شورزیست میباشد. در بین شورزیست ها، کوشیا مورد توجه محققان قرار گرفته است. کوشیا گیاهی چهار کربنه، نیمه شورزیست است که سازگاری خوبی به انواع خاکها دارد. به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یونها و عکس العمل کوشیا برای تحمل شوری، آزمایشی در هفت سطح شور ی ( 1.5، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 دسیزیمنس بر متر) با استفاده از آب زهکش با سه تکرار در طرح بلو کهای کامل تصادفی در سال 1388 در اراضی شمال استان گلستان انجام شد. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش معنی دار در میزان زیست توده شد و تحمل به تنش شوری در گیاه در مراحل گلدهی (شاخص تحمل 32 ) و رسیدگی (شاخص تحمل 34 ) بیشتر از مرحله رویشی (شاخص تحمل 24 ) بود. تاثیر تنش شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و کلر در گیاه معنی دار بود و بیشترین میزان یونها در برگ تجمع یافت. سیستم ریشه ای این گیاه در جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی انتخابی عمل کرد. به علاوه با افزایش میزان سدیم در محیط توسعه ریشه گیاه، جذب انتخابی برای پتاسیم افزایش یافته و توانست نسبت سدیم به پتاسیم را حفظ کند. همچنین کوشیا تحمل بالایی نسبت به تجمع کلر در برگها داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کوشیا در واقع یک گیاه خارج کننده نمک می باشد.

کلمات کلیدی

, انتقال انتخابی, زیست توده, شوری, شورزیست, جذب انتخابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028997,
author = {معصومه صالحی and کافی, محمد and حمید رضا صادقی پور},
title = {اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-7604},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {انتقال انتخابی، زیست توده، شوری، شورزیست، جذب انتخابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا
%A معصومه صالحی
%A کافی, محمد
%A حمید رضا صادقی پور
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2011

[Download]