پنجمین همایشملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2011-11-30

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروز زارع , فرزانه صالحی رضاابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین فرآورده گندم، نان میباشدکه غذای اصلی مردم ایران و تأمینکننده بخش اعظم کالری و پروتئین دریافتی آنها است. برخی آمارها بیانگر این موضوع است که بهدلیل تولید نامناسب نان و استفاده ناصحیح از آن، حدود 30 درصد از نانهای تولیدی کشور روانه نان خشکیها میشود. پیشبینی مقادیر آتی ضایعات نان به صورت سری زمانی، کمک مؤثری به تصمیمگیران و سیاستگزاران میباشد تا بتوانند نسبت به مدیریت صحیح مسائل آرد و نان با دید گستردهتر اقدامنمایند. از اینرو مطالعه حاضر و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نماید. نتایج تحقیق نشانگر آن ARIMA درصدد است به منظور پیشبینی ضایعات نان از الگوی است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به الگوی رقیب برتری داشته و این نتیجه دور از انتظار نخواهد بود. بر اساس پیش بینی ها طی افق آتی به طور میانگین سالانه 3 ملیون تن گندم تولیدی به شکل ضایعات مرحله آرد و نان از چرخه خارج می شود. 225 دلار) مبلغی معادل 667700000 دلار به شکل ضایعات از چرخه / بر اساس قیمت گندم در سال مبنای مقایسه ( هر تن 9 اقتصاد خارج می شود که می توانست به همین مقدار صرفه جویی ارزی به شکل کاهش واردات یا ارز اوری به شکل صادرات وجود داشته باشد. این امر در صورت عدم تغییر وضعیت و تداوم سیاستهای یارانه مساوی نان رخ خواهد داد و لزوم اجرای سیاست های هدفمندی یارانه نان و اصلاح الگوی مصرفی و بهبود کیفیت نان را پررنگ می سازد.

کلمات کلیدی

, پیشبینی ضایعات , نان ؛ محصولات کشاورزی , مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028999,
author = {ژاله رجبی, میترا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and فیروز زارع, علی and صالحی رضاابادی, فرزانه},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان},
booktitle = {پنجمین همایشملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیشبینی ضایعات ، نان ؛ محصولات کشاورزی ، مدل اریما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان
%A ژاله رجبی, میترا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A فیروز زارع, علی
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%J پنجمین همایشملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2011

[Download]