همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری در تولید و تجارت محصولات می باشد که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حا ئز اهمیت می باشد. در این راستا هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی و تعیین مزیت نسبی محصول انار در 9 شهرستان منتخب استان خراسان می باشد. بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه در زمینه با هزینه تولید این محصول از آمار منتشره توسط گردآوری شده Comtrade و FAO سازمان جهاد کشاورزی استان استفا ده شده است و بخش دیگر آن از پایگاههای اینترنتی استفاده گردیده است . نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی NSP و SCB ،DRC است. بر این اساس از شاخص های نوع اول یعنی شهرستانهای منتخب در تولید محصول انار دارای مزیت نسبی هستند . همچنین نتایج موید بالا بودن ظرفیت تولیدی محصول انارشهرستانهای استان خراسان رضوی میباشد.

کلمات کلیدی

, انار, مزیت نسبی , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029001,
author = {همراز , سمانه سادات and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، مزیت نسبی ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی
%A همراز , سمانه سادات
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]