همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی الگوی کشت موجود محصول انار در 6 شهرستان منتخب استان خراسان رضوی و مقایسه آن با الگوی حاصل از شاخص هزینه منابع داخلی میپردازد. دادههای مورد استفاده در این مطالعه از طریق تکمیل 400 پرسشنامه در شهرستانهای منتخب به دست آمدهاست. نتایج بیانگر این است که در اکثر شهرستانهای مورد بررسی الگوی کشت موجود با الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی سازگار نیست.

کلمات کلیدی

, الگویکشت, مزیت نسبی, محصول انار, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029002,
author = {همراز , سمانه سادات and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فزدوس, ايران},
keywords = {الگویکشت، مزیت نسبی، محصول انار، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی
%A همراز , سمانه سادات
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]