بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (514-524)

عنوان : ( بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم )

نویسندگان: سلمان شوشتریان , حسن صالحی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جزیره کیش با وجود شرایط اقلیمی ویژه از تنوع گیاهان زینتی بومی چندانی برخور دار نبوده و گسترش فضای سبز در آن به جهت موقعیت گردشگری ممتاز آن در جنوب ایران دارای اهمیت فراوانی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رشد و نمو گیاهان پوششی زیر کشت در چهار منطقه از شقایق زرد ،(Festuca ovina L.) جزیره کیش بود تا گون هه ای مناسب و سازگارتر برای هر منطقه معرفی شوند. ده گونه گیاه پوششی فستوکا زینتی سدوم گرزی ،(Sedum spurium Bieb.) سدوم قرمز ،(Frankenia thymifolia Desf.) فرانکنی ا ،(Glaucium flavum Crantz.) بومادران گل قرمز ،(Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus. دم عقربی ،(Potentilla verna L.) پنج انگشتی ،(Sedum acre L.) مورد (Lampranthus spectabilis Haw.) و نازرونده (Alternanthera dentata Moench.) حاشیه ،(Achillea millefolium L.) پژوهش قرار گرفتند. بررسی رشد و نموگیاهان توسط اندازه گیری ویژگی های مرفولوژیکی آنها مانند ارتفاع، سطح پوشش، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تازه و خشک کل بوته، امتیاز دهی دیداری و فیزیولوژیک آنها میزان پرولین و کلروفیل انجام شد . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهان منطقه پاویون و صدف با توجه به شاخص هایی چون سطح پوشش، کیفیت ظاهری، ارتفاع، وز ن کل و کلروفیل به ترتیب رشد بیشتری و کمتری نسبت به گیاهان سایر مناطق داشتند. با توجه به آنالیز صفت های اندازه گیری شده، گونه های دم عقربی، فرانکنیا و نازرونده بیشترین میزان رشد و گسترش را داشتند و برای کشت در جزیره و اقلیم های مشابه توصیه می شوند.

کلمات کلیدی

, سطح پوشش, شرایط اقلیمی, گونه های سازگار, گیاهان زینتی, ویژگ یهای مرفولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029013,
author = {سلمان شوشتریان and حسن صالحی and تهرانی فر, علی},
title = {بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7713},
pages = {514--524},
numpages = {10},
keywords = {سطح پوشش، شرایط اقلیمی، گونه های سازگار، گیاهان زینتی، ویژگ یهای مرفولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم
%A سلمان شوشتریان
%A حسن صالحی
%A تهرانی فر, علی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]