دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (21), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (13-22)

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD )

نویسندگان: مریم رحیمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , محمود قربان زاده نقاب , معصومه رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی چند شکلی ژنتیکی بین ارقام داخلی و خارجی گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD تعداد 20 رقم گلرنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 17 آغازگر10 نوکلئوتیدی استفاده شد و در نهایت تعداد 279 نوار قابل امتیازدهی ایجاد شد که 256 نوار در محدوده ای بین 100 و 3000 جفت باز را شامل می شد. نمودارهای حاصل از روش UPGMA ارقام را به چهار گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول دو رقم خارجی، و گروه دوم 2 رقم بومی داخلی و یک رقم اصلاح شده را شامل می شد. گروه سوم ارقام زراعی محلی، ارقام وحشی و اصلاح شده را شامل می شد. گروه چهارم نیز شامل دو رقم اصلاح شده ایرانی اصفهان و رقم KW4 بود. بیشترین فاصله ژنتیکی (0.863) بین رقم داخلی KW4 و رقم خارجی S710 مشاهده شد. ولی در اکثر ارقام داخلی فاصله ژنتیکی کمی دیده شد، که ممکن است به علت وجود منشا و اجداد مشترک در مورد این ارقام باشد. وجود فاصله زیاد (0.7578) در برخی ارقام وحشی و اصلاح شده داخلی ایران نشان دهنده پتانسیل بالای ذخایر ژنتیکی داخلی در تولید هیبریدهای مناسب می باشد. نتایج نشان می دهد در حالیکه بین فاصله جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام داخلی و خارجی مورد مطالعه در این بررسی همبستگی وجود دارد، ولی این همبستگی در ارقام داخلی مشاهده نمی شود.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, گلرنگ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029014,
author = {رحیمی, مریم and مرعشی, سیدحسن and فارسی, محمد and قربان زاده نقاب, محمود and رحیمی, معصومه},
title = {بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2011},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5141},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {تنوع ژنتیکی، گلرنگ، RAPD},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD
%A رحیمی, مریم
%A مرعشی, سیدحسن
%A فارسی, محمد
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A رحیمی, معصومه
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2008-5141
%D 2011

[Download]