سومین همایش ملی بیو تکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشانگرهای هسته ای از اهمیت بالایی در مطالعات فیلوژنتیکی و فیلوجغرافیایی برخوردار هستند. جایگاه های برشی در DNA ریبوزومی بیشترین ارزش را برای مطالعات بین گونه ای و درون گونه ای دارند. به منظور کسب اطلاعاتی در مورد روابط بین اکسشن های گلرنگ زراعی (C. tinctorius) از مناطق مختلف ایران و جهان و روابط فیلوژنتیکی گونه های جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS) این پژوهش صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که CAPs ناحیه nrDNA ITS قادر به تشخیص ژنوتیپ های زراعی گلرنگ از یکدیگر و همچنین تشخیص آن از گونه C.oxycantha نیست. هشت آنزیم SalΙ ,AluΙ ,HinΙΙΙ، ,PstΙ NotΙ ,KpnΙ ,EcoRΙ و PvuΙΙ هیچگونه سایت برشی در داخل ناحیه ITS نداشتند و تنها آنزیم BsuRΙ ناحیه ITS را به چهار قطعه تقسیم نمود که تفاوتی بین ژنوتیپ های زراعی با گونه وحشی C.oxycantha رویت نشد. ناحیه nrDNA ITS 39 ژنوتیپ گلرنگ زراعی و دو نمونه گونه oxycantha توسط دو آغازگر تکثیر، جداسازی و توالی یابی شد. تعیین توالی داده های nrDNA ITS(ژنوتیپ های مورد مطالعه و خویشاوندان نزدیک گلرنگ موجود در NCBI ) نشان داد که طول این ناحیه در ژنوتیپ های مورد مطالعه مشابه با مطالعات انجام شده در جنس کارتاموس است. نتایج همردیف کردن ناحیه nrDNA ITS نشان داد که احتمالا دو گونه C.oxycantha و C.palaestinus جد وحشی گلرنگ هستند و کشور ما خاستگاه و یکی از مراکز تنوع آن می باشد.

کلمات کلیدی

, فیلوژنتیکی, Carthamus , CAPs و nrDNA ITS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029015,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and مرعشی, سیدحسن and شهریاری احمدی, فرج اله and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS},
booktitle = {سومین همایش ملی بیو تکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فیلوژنتیکی، Carthamus ، CAPs و nrDNA ITS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A مرعشی, سیدحسن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J سومین همایش ملی بیو تکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]