هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-08

عنوان : ( سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه )

نویسندگان: نیلوفر محمودی کنزق , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا به تحلیل اثر سرمایه گذاری و مصرف انرژی بر آلودگی زیست محیطی در گروهی از کشورهای در حال توسعه پرداخته شود. 1980 با در نظر گرفتن متغیر های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه خالص به عنوان - بدین منظور منحنی کوزنتس در دوره زمانی 2007 به عنوان شاخص آلودگی زیست CO شاخص های سرمایه گذاری، و میزان مصرف انرژی های فسیلی به عنوان شاخص مصرف انرژی و همچنین میزان انتشار 2 محیطی ، با استفاده از روش داده های تلفیقی تخمین زده شد. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص های سرمایه گذاری و مصرف انرژی بر می باشد. با توجه به اثر مثبت و معنی دار متغیر تشکیل سرمایه خالص به نظر می رسد الگوی سرمایه گذاری در این کشورها بیشتر در CO میزان انتشار 2 جهت افزایش مقیاس تولید و افزایش آلودگی است. همچنین فرضیه مامن آلودگی نیز با توجه به اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تایید می شود. بنابراین به طور کلی برای اینکه این گروه از کشورها در جریان رشد اقتصادی در بلند مدت به پایداری دست یافته و نیز زیان های زیست محیطی ناشی از سرمایه گذاری و مصرف انرژی را کاهش دهند؛ باید از طریق وضع و اجرای قوانین مناسب حفاظت های زیست محیطی خود را افزایش دهند. به علاوه با بهبود بخش تحقیق و توسعه خود در جهت ترویج تکنولوژی های سازگار با محیط زیست و با آلودگی کمتر تلاش نمایند. و در نهایت از طریق سرمایه گذاری را فراهم آورند. CO زیر بنایی در بخش انرژی و اتخاذ سیاست های مناسب موجبات افزایش کارایی زیست محیطی انرژی مصرفی و کاهش انتشار 2

کلمات کلیدی

, آلودگی, سرمایه گذاری, مصرف انرژی, منحنی کوزنتس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029021,
author = {محمودی کنزق, نیلوفر and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آلودگی، سرمایه گذاری، مصرف انرژی، منحنی کوزنتس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه
%A محمودی کنزق, نیلوفر
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]