هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-08

عنوان : ( برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , علی فیروززارع , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، عوامل موثر بر ضایعات نان مصرف کنندگان در چارچوب برآورد تابع سرانه ضایعات مصرف تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 352 خانوار مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از برآورد تابع ضایعات سرانه نان، درآمد، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، زمان معطلی در نانوایی، نرخ متوسط مصرف نان، ارزان تلقی نمودن قیمت نان از سوی خانوار، تحصیلات سرپرست خانوار، تحصیلات سایر افراد خانوار و روی دست حمل نمودن نان خریداری شده با ضایعات مصرف نان رابطه مستقیم و معنی دار داشته و سایر متغیرهای وارد شده در الگو با سرانه ضایعات رابطه معکوس دارند. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه پیشنهاداتی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

کلمات کلیدی

, ضایعات نانوائی, مشهد, تابع کاپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029022,
author = {میترا ژاله رجبی and فیروززارع, علی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ضایعات نانوائی، مشهد،تابع کاپ داگلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد
%A میترا ژاله رجبی
%A فیروززارع, علی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]