هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-08

عنوان : ( ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده) )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به سهم بالای یارانه انرژی در بودجه دولت و اثرات نامناسب توزیعی آن حذف یارانه انرژی ضروری به نظر می رسید. بدیهی است که مشهودترین اثر حذف این یارانه ها افزایش سطح قیمت ها و تغییر رفاه خانوار می باشد؛ لذا در پژوهش پیش رو جهت بررسی این اثرات از جدول داده – ستانده کشوری سال 1383 بانک مرکزی استفاده شده است. در این راستا دو سناریو مطرح و آثار تغییر قیمت انرژی در هر یک از سناریوها مورد بررسی قرار گرفته است. سناریو اول حذف یارانه حامل ها در شرایط انتقال متقارن قیمت ها و سناریو دوم شامل حذف یارانه حامل ها در شرایط انتقال نامتقارن قیمت ها (شرایط فعلی کشور). بر 1 درصد افزایش بیشترین / اساس نتایج به دست آمده در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها در بین محصولات کشاورزی، محصولات زراعی و باغی با 73 59 درصد کاهش یافته / 61 درصد و 24 / تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. همچنین رفاه جامعه در سناریو اول و دوم به ترتیب 95 است.

کلمات کلیدی

, هدفمندسازی, یارانه , حامل های انرژی, قیمت محصولات کشاورزی, جدول داده- ستانده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029024,
author = {نعمت الهی, زهرا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده)},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هدفمندسازی، یارانه ، حامل های انرژی، قیمت محصولات کشاورزی، جدول داده- ستانده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده)
%A نعمت الهی, زهرا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]