روان شناسی و دین, دوره (5), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (79-103)

عنوان : ( بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی )

نویسندگان: هوشنگ گراوند , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , پیمان کامکار زاهروند , سپیده جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند. نمونه ای به حجم 216 نفر به پرسش نامه های سلامت عمومی، باورهای غیرمنطقی اهواز و جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) آلپورت پاسخ داده ا ند. داده ها با شاخص های آماری، چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی، رگرسیون، و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شده اند. نتایج نشان می هد که جهت گیری دینی درونی رابطه منفی و معناداری با خرده عامل بی مسئولیتی هیجانی دارد و نیز رابطه مثبت و معناداری بین جهت گیری دینی درونی و سلامت روان وجود دارد که این دو رابطه قادر به پیش بینی هستند. همچنین جهت گیری دینی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه های مثبت و منفی معناداری با نشانه های اضطراب داشته که این رابطه قابل پیش بینی است و عامل های باورهای غیرمنطقی می توانند سلامت روان دانشجویان را پیش بینی کنند. آزمون مانووا نشان می دهد که تفاوت معناداری بین دانشجویان زن و مرد، کارشناسی و کارشناسی ارشد از لحاظ جهت گیری دینی وجود ندارد. درمجموع می توان گفت تنها جهت گیری دینی درونی می تواند سلامت روان و باورهای غیرمنطقی را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: دین درونی, دین بیرونی, سلامت روان و باورهای غیرمنطقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029029,
author = {گراوند, هوشنگ and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and پیمان کامکار زاهروند and سپیده جعفری},
title = {بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی},
journal = {روان شناسی و دین},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1782},
pages = {79--103},
numpages = {24},
keywords = {کلیدواژگان: دین درونی، دین بیرونی، سلامت روان و باورهای غیرمنطقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی
%A گراوند, هوشنگ
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A پیمان کامکار زاهروند
%A سپیده جعفری
%J روان شناسی و دین
%@ 2008-1782
%D 2012

[Download]