پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (43-52)

عنوان : ( ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: زینب خراسانی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه واکنش تعدادی از اکوتیپ های زیره سبز (Cumin cyminum L.) به تاریخ های کاشت پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تاریخ های کاشت به صورت فاکتور اصلی در سه سطح (26 مهر، 17 آبان و 8 آذر) و اکوتیپ به عنوان فاکتور فرعی در شش سطح (قائن، خواف، تربت حیدریه، سبزوار، قوچان و RZ19 ) در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت، اکوتیپ و اثر متقابل تاریخ کاشت و اکوتیپ بر اجزاء عملکرد دانه (درصد بقاء، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه)، عملکرد دانه و عملکرد زیستی معنی دار شد. به طور کلی با تاخیر در کاشت (از 26 مهر به 8 آذر) تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد زیستی کاهش یافت. گیاهان تاریخ کاشت سوم دارای بالاترین درصد بقای زمستانه بودند. در کلیه صفات مزبور اکوتیپ قائن و RZ19 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر میانگین ها بودند، با توجه به حصول نتایج مناسب و جهت گسترش کشت پائیزه زیره سبز در نقاط مختلف استان، تداوم این گونه آزمایش ها توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, بقاء زمستانه, عملکرد, فنولوژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029035,
author = {خراسانی, زینب and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {بقاء زمستانه، عملکرد، فنولوژی، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A خراسانی, زینب
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2012

[Download]