پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (25-32)

عنوان : ( تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در محیط کنترل شده به منظور بررسی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه چهار گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)، اسفرزه (Plantago ovata)، خاکشیر (Descurainia sophia) و خرفه (Potulaca oleracea) در شرایط پتانسیل منفی با استفاده از نمک های کلرور سدیم، کلرور کلسیم و مخلوط نمکهای کلرور سدیم + کلرور کلسیم به نسبت مولی 5 به یک انجام شد. تیمارها شامل جوانه زنی بذور در آب مقطر به عنوان شاهد و سه تیمار پتانسیل منفی شامل 37/0- ، 59/0- و 81/0- مگاپاسکال بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل در پتری دیش هایی به قطر 11 سانتیمتر با 30 عدد بذر در شش تکرار اجرا گردید. عکس العمل فرایند جوانه زنی گیاهان به پتانسیل منفی آب، نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی متفاوت بود. بطوری که پتانسیل منفی آب و نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی هیچ گونه تاثیر منفی بر جوانه زنی بذور گیاه خرفه نداشت ولی جوانه زنی بذور سایر گیاهان به شدت تحت تاثیر پتانسیل منفی آب و نوع نمک قرار گرفت. در پتانسیل منفی 81/0- بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به بذور خرفه با 94% و کمترین مربوط به بذور گیاهان گشنیز و خاکشیر با جوانه زنی صفر درصد بود. نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی بر جوانه زنی تاثیر داشت بطوری که در پتانسیل های منفی ایجاد شده با مخلوط نمکهای کلرور سدیم + کلرور کلسیم (به نسبت مولی 5 به یک) به ویژه پتانسیل های منفی بالا فرایند جوانه زنی نسبت به سایر نمک ها بطور معنی داری بیشتر بود. در خرفه سرعت جوانه زنی تحت تاثیر پتانسیل منفی محیط جوانه زنی و نوع نمک ایجاد کننده آن قرار نگرفت در حالی که سرعت جوانه زنی بذور گیاه گشنیز بشدت تحت تاثیر پتانسیل محیط جوانه زنی قرار گرفت. سرعت جوانه زنی در پتانسیل منفی 59/0- و 81/0- ایجاد شده با نمک کلرید کلسیم بیشتر کاهش یافت. اگر چه پتانسیل منفی آب ایجاد شده با نمک های مختلف تاثیر منفی بر جوانه زنی بذور خرفه نداشت اما رشد گیاهچه خرفه به شدت تحت تاثیر پتانسیل منفی آب قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پتانسیل منفی آب, , درصد جوانه زنی, رشد گیاهچه , کلرور سدیم, کلرور کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029053,
author = {دادخواه, علیرضا and کافی, محمد},
title = {تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {پتانسیل منفی آب، ، درصد جوانه زنی، رشد گیاهچه ، کلرور سدیم، کلرور کلسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه
%A دادخواه, علیرضا
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]