پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-9) , صفحات (20-40)

عنوان : ( ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی )

نویسندگان: فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقامه‌های فارسی و عربی به رغم تکثّر و تنوّع ظاهری، دارای بنیانی همبسته اند که حاصل ساختار روایی مشترک آن هاست. هدف اصلی این پژوهش کشف و شناخت این ساختار روایی مشترک است. بدین منظور بر پایة نظریة ریخت‏شناسی ولادیمیر پراپ به ارزیابی و بررسی صد و بیست و چهار مقامة موجود در کتاب‌های مقامات بدیع الزمان همدانی، مقامات حریری و مقامات حمیدی پرداختیم و دریافتیم که ساختار روایات مقامه های فارسی و عربی از نظر انواع قهرمان و عملکرد آنان همانند است و در سی و یک خویشکاری و هفت حوزة عمل نظریة ریخت‏شناسی ولادیمیر پراپ قابل تطبیق می‌باشد. چنین رویکردی سبب شد، طرح یکصد و بیست و چهار مقامه را در چارچوب یک الگوی واحد خلاصه کنیم و به این نتیجه برسیم که ساختار روایی این مقامه ها، در واقع اشکال مختلف یک طرح اولیة بنیادین است که در خلق و ایجاد گونة مقامه موثر بوده است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه: ریخت‌شناسی, مقامه, مقامات بدیع الزمان همدانی, مقامات حریری, مقامات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029068,
author = {عرب یوسف آبادی, فائزه and اختیاری, زهرا and مرتضائی, سیدجواد and بامشکی, سمیرا},
title = {ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی},
journal = {پژوهش های ادبیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {September},
issn = {2345-2366},
pages = {20--40},
numpages = {20},
keywords = {کلیدواژه: ریخت‌شناسی، مقامه، مقامات بدیع الزمان همدانی، مقامات حریری، مقامات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی
%A عرب یوسف آبادی, فائزه
%A اختیاری, زهرا
%A مرتضائی, سیدجواد
%A بامشکی, سمیرا
%J پژوهش های ادبیات تطبیقی
%@ 2345-2366
%D 2014

[Download]