اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (65-77)

عنوان : ( پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر خصو صیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگاریت دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت 6- و 8- بار ) انجام شد . نتایج نشان داد که ،-4 ،-2 ، طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و پنج تیمار خشکی ( 0 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تمامی صفات مورد مطالعه در هر دو گیاه معنی دار بود . با افزایش سطح - تنش خشکی درصد جوانه زنی هر دو گیاه کاهش و میانگین زمان جوانه زنی افزایش یافت . در سطح 6 بار جوانه زنی هر دو گیاه به صفر رسید . علاوه بر این با افزایش شدت تنش خشکی طول ریشه چه زوفا افزایش و مارگاریت کاهش یافت، در حالی که طول ساقه چه در هر دو گیاه روندی کاهشی نشان داد، ولی میزان این کاهش برای زوفا به مراتب کمتر بود . نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش تنش خشکی در هر دو گیاه مورد بررسی افزایش یافت . همچنین با افزایش سطح تنش خشکی وزن ر یشه چه هر دو گیاه روندی افزایشی و وزن ساقه چه آنها روندی تقریبا کاهشی نشان داد، ولی نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه افزایش یافت . به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای زوفا در شرایط تنش خشکی در مقایسه با مارگاریت بود.

کلمات کلیدی

, تنش اسمزی, گیاهان دارویی, میانگین زمان جوانه زنی, درصد جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029071,
author = {امیری, محمد بهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5958},
pages = {65--77},
numpages = {12},
keywords = {تنش اسمزی، گیاهان دارویی، میانگین زمان جوانه زنی، درصد جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی
%A امیری, محمد بهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2011

[Download]