تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (18), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (578-592)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب )

نویسندگان: سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده گیاهی یکساله، شورزیست، مقاوم به شرایط خشکی بوده که قابلیت آبیاری با منبع آب (Kochia scoparia L. Schard) کوشیاشور را دارد و از جنبه تولید علوفه، منبع ارزشمندی در اکوسیستمهای تحت تنش خشکی و شوری میباشد. بهمنظور ارزیابیمطالعهای تحت دماها و سطوح مختلف پتانسیل آب در آزمایشگاه (Kochia scoparia L. Schard) رفتار جوانهزنی بذر کوشیافیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار1- و 2- مگاپاسکال) و نیز /75 ،-1/5 ،-1/25 ،-1 ،-0/75 ،-0/5 ،-0/ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نه سطح خشکی ( 2540 درجه سانتیگراد) بودند. نتایج ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ، تیمار بدون اعمال تنش (شاهد) و هشت سطح دمایی شامل ( 5تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف خشکی و دما بر درصد، سرعت، میانگین زمان جوانهزنی و شاخص جوانهزنی تأثیردارد و اثر متقابل خشکی و دما نیز بر صفات مذکور معنیدار شد. بالاترین درصد جوانهزنی در دمای 20 تا (P<0/ معنیداری ( 0125 درجه سانتیگراد و در چهار سطح اول پتانسیل آب رخ داد که اختلاف معنیداری را با یکدیگر نشان ندادند. همچنینبالاترین سرعت جوانهزنی در دمای 25 درجه سانتیگراد و در تیمار شاهد مشاهده شد. با کاهش پتانسیل آب سرعت جوانهزنیدر تمامی تیمارهای دمایی کاهش یافت. بهعلاوه کاهش پتانسیل آب افزایش میانگین زمان جوانهزنی را به دنبال داشت.1 روز بود. / بهطوریکه کمترین میانگین زمان جوانهزنی در تیمار شاهد در دمای 25 درجه سانتیگراد مشاهده شد که معادل 07همچنین بالاترین شاخص جوانهزنی در دمای 25 درجه سانتیگراد و در تیمار شاهد مشاهده شد. به طور کلی بذرهای کوشیا درمحدوده دمایی وسیعی از درجه حرارت و پتانسیل آب قادر به جوانهزنی هستند. .

کلمات کلیدی

, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, میانگین زمان جوانه زنی, شاخص جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029088,
author = {صبوری راد, سمیرا and کافی, محمد and نظامی, احمد and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2012},
volume = {18},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-0875},
pages = {578--592},
numpages = {14},
keywords = {درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، شاخص جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب
%A صبوری راد, سمیرا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A بنایان اول, محمد
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2012

[Download]