تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (1-11)

عنوان : ( مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته )

نویسندگان: راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گذشت زمان، بار دیگر پرورش و تولی د گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است . پیشرفت ها ی زیست فناوری می تواند کارآیی بسیاری در حفظ و تکثیر گیاهان در خطر انقراض و همچنین افزایش توان ژنتیکی گیاهان دارویی داشته باشد. تغییرات ژنتیکی رخ داده در کشت های کالوس ممکن است به بازدهی بالاتری در تولید متابولیت ها ی از تیره ی چتریان، یکی از قدیمی ترین گیاهان (Levisticum officinale Koch.) ثانویه ی ارزشمند بیانجامد. انجدان رومی دارویی و ادویه ای به شمار می رود که در فارماکوپه های معتبر، ترکیب های ریشه ی آن به عنوان موادی مدر برای درمان سنگ و عفونت های کلیه و مجاری ادراری معرفی شده اند. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نوع ریزنمونه، ترکیب محیط کشت و هورمون های تنظیم کننده ی رشد بر روی میزان رشد کالوس انجدان رومی در قالب طرح کاملا تصاد فی فاکتوریل با حاوی سطوح مختلف مواد (AM تغییریافته ( 1 MS ریزنمونه های هیپوکوتیل، ریشه، برگ، دمبرگ و گره طوقه و در محیط رشد گیاهی انجام شد . پس از یک ماه میزان رشد و درصد کال زایی مقایسه شد. نتایج نشان داد که حداکثر میزان رشد و و با مقادیر AM بهترین خصوصیات ظاهری کالوس با استفاده از ریزنمونه ی هیپوکوتیل و ریشه ، در محیط پایه ی 1 بدست آمد. NAA 0 میلی گرم در لیتر / و 025 Kin 0/5 میلی گرم در لیتر ،2,4-D 1/5 میلی گرم در لیتر

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, تنظیم کننده رشد, القای کالوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029103,
author = {خطیب زاده, راحله and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and فارسی, محمد},
title = {مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2013},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {گیاه دارویی، تنظیم کننده رشد، القای کالوس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته
%A خطیب زاده, راحله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A فارسی, محمد
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2013

[Download]