پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (75-81)

عنوان : ( بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر دو محلول بیولوژیک تریکودرمین و سوبتیلین به ترتیب با ماده موثره قارچ Trichoderma harzianum Bi و باکتری Bacillus subtilis S و همچنین قارچ T. virens VM1 جداشده از مزارع چغندر قند مشهد، با دو روش آغشته سازی بذر و اضافه کردن پودر آنها به بستر کاشت روی کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مزرعه ای آلوده از مزارع جلگه رخ در تربت حیدریه در نظر گرفته شد و جمعیت اولیه نماتد درآن تعیین گردید. برای یکسان سازی جدایه VM1 T. virens با دو محلول ذکر شده ، این جدایه روی محیط کشت PDA کشت داده شدو پس از 10 روز اسپورهای تولید شده در هر پتری دیش با 10 میلی لیتر آب مقطر استریل شسته شدو با میزان لازم پودرتالک به نحوی مخلوط شد که پودری با غلظت 107 پروپاگل در هر گرم تهیه شود و از این نظر شبیه دو محصول تجاری ذکر شده گردید. آزمایش در مزرعه ای آلوده به نماتد مذکور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که بین تیمارهایی که عوامل بیوکنترل به کاررفته از نظر جمعیت نماتد در زمان برداشت محصول ، میزان آلودگی و وزن تر غده اختلاف معنی داری≤ 0.05) P) با تیمار شاهد وجود دارد. در این آزمایش قارچT. virens VM1 جداشده از مشهد در هر دوشکل پوشش دادن بذر و اضافه کردن به بسترکشت به ترتیب با 52 و 51 در صد کاهش آلودگی اثر بهتری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد و در مقایسه با رقم مقاوم پاولینا با 68 درصد کاهش آلودگی اثر مناسبی را در کنترل نماتد سیستی چغندرقند از خود نشان دادند

کلمات کلیدی

, نماتد سیستی چغندرقند, Trichoderma harzianum, T. virens Bacillus subtilis, کنترل بیولوژیک, مزرعه , Heterodera schachtii, چغندرقند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029104,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {June},
issn = {2980-8170},
pages = {75--81},
numpages = {6},
keywords = {نماتد سیستی چغندرقند، Trichoderma harzianum، T. virens Bacillus subtilis، کنترل بیولوژیک، مزرعه ، Heterodera schachtii، چغندرقند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]