اقتصاد پولی، مالی, دوره (18), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (161-176)

عنوان : ( بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , مهین دخت کاظمی , ماندانا غفوری ساداتیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی به بررسی 1-وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد 2-وجود یک رابطه علیتی بین فقروجهانی شدن اقتصاد 3-سازوکارونحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقردرایران طی دوره زمانی 1363- 83 می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است.یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت وجهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش همگرایی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی(1363-83) در ایران ونیزازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصادرابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است وفقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد بنابراین جهانی شدن اقتصاداز طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصادوبیکاری وجود داردبنابراین جهانی شدن اقتصاداز این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن اقتصاد, فقر , تورم, بیکاری, علیت گرنجری, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029110,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and کاظمی, مهین دخت and ماندانا غفوری ساداتیه},
title = {بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2012},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {161--176},
numpages = {15},
keywords = {جهانی شدن اقتصاد- فقر - تورم- بیکاری- علیت گرنجری- ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A کاظمی, مهین دخت
%A ماندانا غفوری ساداتیه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2012

[Download]