پژوهش های دانش زمین, دوره (1), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (74-89)

عنوان : ( مطالعه زونهای دگرسانی و ژئوشیمیایی و پتروژنز منطقه چاه شلغمی، شرق ایران )

نویسندگان: رضا ارجمند زاده , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , شیز فراوسیسک ساوت , جرج مدینا , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیس معدنی چاهشلغمی در ۱۹۰ کیلومتری جنوب بیرجند در کمربند آتشفشانی- نفوذی بلوک لوت واقع شده است. تودههای نفوذی چاهشلغمی شامل کوارتز مونزونیت، مونزونیت، گرانودیوریت و دیوریت میباشند و جزء گرانیتهای کمانهای آتشفشانی کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی هستند. پردازش تصویر ماهواره استر انواع کانیهای دگرسانی شاخص ذخایر سولفیداسیون بالا شامل آلونیت، ژاروسیت، کلریت، دیکیت، سریسیت، مونتموریلونیت، کوارتز و اکسیدهای آهن را مشخص نموده است. مناطق سیلیسی، سولفیدی و استوکورک را نشان میدهند. پیریت بصورت ریز بلور و پراکنده Au, Cu, As, Bi, Mo, Sb, Pb, Zn آنومالیهایی از عناصر همراه با دگرسانی سیلیسی هستند و در برخی از رگچهها مولیبدنیت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و انارژیت مشاهده میشود. تودههای نفوذی در دیاگرامهای هارکر دارای روندهای مشابهی برای چند اکسید اصلی هستند که نشان دهنده منشا مشابه و تحولات ماگمایی یکسان میباشد. نمودار عنکبوتی نرمالیزه عناصر فرعی نسبت به جبه و تهیشدگی نسبت به عناصر با میدان Rb, Sr, Ba, Zr, Cs مانند (LILE) اولیه نشان دهنده غنیشدگی عناصر میباشد. نمودار عنکبوتی نرمالیزه عناصر نادر نسبت به کندریت نشان Y و Nb, P مانند (HFSE) پایداری بالا Eu میباشد و عدم وجود آنومالی La/Yb=٢١/٤-٣٣/ و درجه بالای تفریق ٧ LREE دهنده غنیشدگی در عناصر دارای گرایش آداکیتی La/Yb–Yb و Sr/Y–Y مشخص است. تودههای نفوذی چاهشلغمی بر اساس نسبتهای منشا آنها در ارتباط با مذابهای حاصل از جبه میباشد که با پوسته Nd و Sr هستند و بر اساس ایزوتوپهای پایینی آلودگی داشتهاند.

کلمات کلیدی

, آداکیت, بلوک لوت, سولفیداسیون بالا, کالک آلکالن, عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029119,
author = {ارجمند زاده, رضا and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and شیز فراوسیسک ساوت and جرج مدینا and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعه زونهای دگرسانی و ژئوشیمیایی و پتروژنز منطقه چاه شلغمی، شرق ایران},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8299},
pages = {74--89},
numpages = {15},
keywords = {آداکیت، بلوک لوت، سولفیداسیون بالا، کالک آلکالن، عناصر کمیاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه زونهای دگرسانی و ژئوشیمیایی و پتروژنز منطقه چاه شلغمی، شرق ایران
%A ارجمند زاده, رضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A شیز فراوسیسک ساوت
%A جرج مدینا
%A همام, سیدمسعود
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2010

[Download]