دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر الگوی کاشت بر برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه Bunium persicum L.)) و علف های هرز آن، آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه، علاوه بر تعیین تراکم و شاخص تنوع علف های هرز، ارتفاع، قطر تاج و درصد پوشش سطح خاک توسط گیاهان زیره سیاه سه ساله با دو الگوی کاشت تصادفی و ردیفی و تراکم 27 بوته در متر مربع اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع، قطر تاج و درصد پوشش خاک توسط زیره سیاه، تحت تاثیر الگوی کاشت قرار گرفت و در الگوی ردیفی بیشتر از الگوی تصادفی بود. با افزایش ارتفاع، قطر تاج پوشش و درصد پوشش سطح خاک توسط زیره سیاه، تراکم علف های هرز روند کاهشی نشان داد و همبستگی منفی معنی داری بین این پارامترها و تراکم علف های هرز مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت ردیفی, الگوی کشت تصادفی, درصد پوشش سطح خاک, قطر تاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029134,
author = {اسدی, قربانعلی and گلثومه عزیزی and خرم دل, سرور},
title = {اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.)},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {الگوی کشت ردیفی، الگوی کشت تصادفی، درصد پوشش سطح خاک، قطر تاج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.)
%A اسدی, قربانعلی
%A گلثومه عزیزی
%A خرم دل, سرور
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]