پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (116-124)

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سیدرضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود تنش‌های غیر زنده محیطی بویژه تنش خشکی یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می‌شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوی ( Anethum graveolens)، گشنیز (sativum Coriandrum) و رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال89 انجام شد. فاکتور اول شامل 4 سطح خشکی: ظرفیت زراعی (FC) 100، 75، 50 و25 درصد و فاکتور دوم شامل 3 گیاه دارویی گشنیز، رازیانه و شوید بودند. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد چتردر بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت دانه اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاهش میزان آب در خاک از حد ظرفیت زراعی (FC) تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد مطالعه داشت. گیاه شوید در %25 FC بیشترین تعداد دانه در چتر (14عدد)، تعداد دانه در بوته(27 عدد)، چتر در بوته (4عدد)، چترک در چتر (10 عدد) و وزن هزار دانه (5/6 گرم) دارا بود، همچنین گیاه رازیانه در %25 FC کمترین تعداد دانه در چتر (2عدد)، تعداد دانه در بوته (2 عدد)، تعداد چتر در بوته (25/0 عدد)، چترک در چتر (5/0 عدد) و وزن هزار دانه (15/0 گرم) دارا بود. شاخص برداشت دانه با وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشت.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شوید, گشنیز و رازیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029141,
author = {امیری ده احمدی, سیدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا},
title = {تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {116--124},
numpages = {8},
keywords = {تنش خشکی، شوید، گشنیز و رازیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سیدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]