مهندسی حمل و نقل, دوره (2), شماره (3), سال (2011-6) , صفحات (239-248)

عنوان : ( تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن )

نویسندگان: حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیکلهای رانندگی اغلب به منظور بررسی آلایند ههای خروجی، مصرف سوخت و سایر استانداردهای عملکردی خودرو تهیه می شوند. در این تحقیق، هدف از ایجاد سیکل رانندگی، بررسی تناسب قدرت موتور احتراقی با کاربری خودرو است. به این منظور روش جدیدی بر مبنای شبیه سازی مونت کارلو و داد ههای واقعی سرعت خودرو توسعه داده شده است. در الگوریتم پیشنهادی تجمیع داده، ابتدا داد ههای واقعی از نظر تعداد ماهوار ههای مرتبط، ارزیابی شده و سپس از فیلتر هموارسازی موزون محلی عبور می کنند. پس ازتفکیک داده های نامتجانس و رفع نویز، توزیع آماری داد هها با استفاده از نمودار احتمال و معیار حداکثر درستنمایی شناسایی شده و توزیع سرعت و شتاب بر اساس رابطه جبری بین آنها مشخص می گردد. سپس با استفاده از روش مونت کارلو، شتاب خودرو در بازه های زمانی مورد نظر شبیه سازی شده و توزیع همزمان سرعت- شتاب به دست می آید. سیکل به دست آمده در مقایسه با داد ههای واقعی سرعت و شتاب، خطای ناچیزی داشته و قابل اطمینان است. با استفاده از این سیکل، متوسط و حداکثر سرعت و شتاب حرکت به دست آمده و بر مبنای آن، نیروی محرکه مورد نیاز محاسبه می شود. به این ترتیب، می توان تناسب طراحی خودرو با کاربری آن را سنجید. در این پژوهش که بر روی تاکسیهای خطی نمونه در شهر مشهد انجام گرفته است، پس از جمع آوری داده های واقعی سرعت، با استفاده از روش مونت کارلو، توزیع همزمان سرعت-شتاب به دست آمده است. بر اساس نتایج حاصل، حداکثر قدرت موتور لازم در کاربری واقعی به مراتب کمتر از بیشینه قدرت طراحی بوده و نشانگر عدم تناسب نوع خودرو با کاربری آن است.

کلمات کلیدی

, سیکل رانندگی, روش مونت کارلو, شبیه سازی, نیروی محرکه خودرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029148,
author = {رضوی, حمیده },
title = {تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن},
journal = {مهندسی حمل و نقل},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-6598},
pages = {239--248},
numpages = {9},
keywords = {سیکل رانندگی، روش مونت کارلو، شبیه سازی، نیروی محرکه خودرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن
%A رضوی, حمیده
%J مهندسی حمل و نقل
%@ 2008-6598
%D 2011

[Download]