زمین شناسی اقتصادی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (171-198)

عنوان : ( مروری بر ژئوشیمی و ایزوتوپ Rb/Sr و Sm/Nd توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی ژوراسیک میانی و ترشیاری: دیدگاهی نوین بر تکتونو‌-‌ماگماتیسم و کانی سازی این دوره زمانی ایران )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برهه زمانی ژوراسیک میانی یکی از شدیدترین رخداد‌های ماگماتیسم در ایران رخ داده است. از جمله توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی این دوره می‌توان به توده یا کمپلکس‌های نفوذی الیگودرز، الوند، آستانه، بروجرد، ملایر و چاه دزدان در زون سنندج- سیرجان، شیرکوه و آیرکان در زون ایران مرکزی و شاه کوه، سرخ کوه و کلاته آهنی در بلوک لوت اشاره نمود. اغلب این توده‌های نفوذی از نوع پرآلومینوس‌‌ بوده و در سری کالک آلکالن پتاسیم بالا جای می‌گیرند. نسبت CaO/Na2O (12/0-37/8) منشأ فقیر از رس را برای تولید ماگمای اکثریت این توده‌های نفوذی پیشنهاد می‌دارد. در نمودار توزیع عناصر نادر خاکی نرمالیزه شده به کندریت عناصر نادر خاکی سبک (LREE) غنی شدگی چندانی نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) ندارند و الگوی نسبتاً مسطحی را نشان می‌دهند. همچنین در این نمودار عنصر Eu آنومالی منفی دارد که نشان‌دهنده شرایط احیایی تشکیل ماگما و یا منشأ گرفتن آن از عمق پایداری پلاژیوکلاز است. نمودار عنکبوتی نرمالیزه شده نسبت به بخش تحتانی پوسته قاره‌ای غنی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) مانند K, Cs, Rb و عناصر خاکی کمیاب سبک (LREE) ( ( La, Ce و کاهیدگی عناصر Ba,Nb,Ta,Sr,Ti را نشان می‌دهد. مقادیر اولیه ایزوتوپ 87Sr/86Sr این توده‌ها بین 70609/0 تا 71938/0 و مقدار اولیه ɛNd آن منفی و بین 51/6- تا 1/1- متغیر است که نشان‌دهنده منشأ گرفتن ماگما از پوسته قاره‌ای است. شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی این توده‌های نفوذی را با منشا پوسته قاره‌ای، تیپ S و حاصل از برخورد قاره‌ها معرفی می‌نماید. شواهد زمین‌شناسی همچون توقف در رسوبگذاری، دگرگونی ناحیه‌ای، جایگیری افیولیت و نیز کانه‌زایی مرتبط با زون برخورد قاره‌ها، تاییدی بر برخورد بین دو صفحه ایران و عربی در برهه زمانی ژوراسیک میانی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ژوراسیک میانی, گرانیتوئید تیپ S, ژئوشیمی و ایزوتوپ, برخورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029149,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مروری بر ژئوشیمی و ایزوتوپ Rb/Sr و Sm/Nd توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی ژوراسیک میانی و ترشیاری: دیدگاهی نوین بر تکتونو‌-‌ماگماتیسم و کانی سازی این دوره زمانی ایران},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-7306},
pages = {171--198},
numpages = {27},
keywords = {ژوراسیک میانی، گرانیتوئید تیپ S، ژئوشیمی و ایزوتوپ، برخورد قاره‌‌ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر ژئوشیمی و ایزوتوپ Rb/Sr و Sm/Nd توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی ژوراسیک میانی و ترشیاری: دیدگاهی نوین بر تکتونو‌-‌ماگماتیسم و کانی سازی این دوره زمانی ایران
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2012

[Download]