زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (285-301)

عنوان : ( سن سنجی زیرکن (U-Pb)،ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , Lang Farmer , Charles Stern ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کیبرکوه در70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این منطقه در شمال شرقیبلوک لوت واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگهای دگرگونی پالئوزوئیک و مجموعه توده های نفوذینیمه عمیق با سن کرتاسه تا ترشیاری است که به شکل دایک، استوک و باتولیتدر منطقهنفوذ نموده اند. ترکیب توده ها از گرانیت تا دیوریت متغیر است. براساس پذیرفتاری مغناطیسی،توده های نفوذی منطقه به دو سری اکسیدان و احیایی تقسیم می شوند. در این مطالعه توده های نفوذی اکسیدان مورد بررسی قرار گرفته اند.اغلب این توده ها پتاسیم بالا تا شوشونیتی و از نوع متاآلومینوسمی باشند. ماگمای آنها در کمان ماگمایی زون فرورانش تشکیل شده و همگی متعلق به گرانیتوئیدهای سری Iهستند. غنی شدگی در عناصر LILE مانند Rb، Cs، K، Ba و Th نسبت به عناصر HFSEمانند Nb، Zr و Tiوجود دارد که موید این موضوع است.غنی شدگی عناصر خاکی کمیاب سبک (LREE) نسبت به تهی شدگی عناصر خاکی کمیاب سنگین (HREE)نیزتیپیک ماگماهای تولید شده در زون فرورانش است. آنومالی منفی Eu/Eu*نشان دهنده تشکیل ماگما در عمق پایداری پلاژیوکلازو آلودگی ماگما با پوسته قاره ای احیایی است. همچنین میزان Nb>11 ppm، نسبت کم Zr/Nb<2، نسبت ایزوتوپ 87Sr/86Sr اولیه بیش از706/0، نسبت ایزوتوپ 143Nd/144Nd اولیه بیش از 512/0 ومقدار εNd کمتر از5/3-، اختلاط ماگما با پوسته قاره ای احیایی را نشان می دهد. سن توده بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت پورفیری با استفاده از روش U-Pb در کانی زیرکن 44/43 میلیون سال، مربوط به ائوسنمیانیتعیین شد. براساس محاسبه مقدار TDMماگمای تشکیل شده در کیبرکوه از یک پوسته اقیانوسی در حال فرورانش قدیمی با سن 820 میلیون سال منشأ گرفته است، که بیشترین آلایش پوسته ای را در طی صعود متحمل شده است.

کلمات کلیدی

, : کیبرکوه, فرورانش, توده های سری اکسیدان, ایزوتوپ رادیوژنیک, سن سنجی زیرکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029150,
author = {سلاطی, احسان and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and Lang Farmer and Charles Stern},
title = {سن سنجی زیرکن (U-Pb)،ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-7306},
pages = {285--301},
numpages = {16},
keywords = {: کیبرکوه، فرورانش، توده های سری اکسیدان; ایزوتوپ رادیوژنیک، سن سنجی زیرکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سن سنجی زیرکن (U-Pb)،ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)
%A سلاطی, احسان
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A Lang Farmer
%A Charles Stern
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2012

[Download]