مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (21-35)

عنوان : ( نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) )

نویسندگان: بهزاد قنسولی , رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار‌هایی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد به پرسشنامه‌ای در خصوص زبان عمومی پاسخ دهند و از 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه‌ای در همین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی، با توجه به سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دانشجو و استاد، هیچ یک، از این درس رضایت مندی کامل نداشته و شکافی عمیق میان سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان ایرانی و سبک‌های مورد استفاده در تمرینات کتب درسی زبان عمومی وجود دارد. در پایان، راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی زبان در دانشگاه ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌‌ها: انگلیسی با اهداف ویژه, زبان عمومی, نظر سنجی, سبک‌های یادگیری ادراکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029184,
author = {قنسولی, بهزاد and پیش قدم, رضا},
title = {نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {42},
number = {3},
month = {March},
issn = {2383-2878},
pages = {21--35},
numpages = {14},
keywords = {کلیدواژه‌‌ها: انگلیسی با اهداف ویژه، زبان عمومی، نظر سنجی، سبک‌های یادگیری ادراکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)
%A قنسولی, بهزاد
%A پیش قدم, رضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2011

[Download]