پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (288-299)

عنوان : ( بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: وحید جهانبخش مشهدی , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , محمدرضا صفرنژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Polymyxa‌، تاکسونی از شاخه Plasmodiophoromycota و سلسله Protozoa است .این قارچ یک پارازیت اجباری– داخل سلولی ریشه گیاهان آوندی می باشد. تاکنون دو گونه P.graminis و P.betae ازاین قارچ شناسایی شده است که ناقل بیماریهای مخربی در چغندرقند و تیره غلات هستند. به منظور بررسی پراکنش مزارع آلوده به P.betae در استان‌های خراسان رضوی و شمالی از خاک 39 مزرعه چغندرقند نمونه برداری شد. سپس در خاک‌های جمع آوری شده بذر چغندر قند رقم IC کاشته شد و پس از 5 الی 7 هفته، گیاهان از خاک خارج گردیدند و با استفاده از‌، روش میکروسکوپی و روش مولکولی PCR Nested میزان آلودگی گیاهان چغندرقند در مزارع مختلف به P.betae ارزیابی شد. نتایج نشان داد قارچ فوق در 59 درصد از نمونه‌های ریشه‌، به روش میکروسکوپی و در 3/75 درصد نمونه‌های ریشه به روش مولکولی ردیابی شد. با کاشت 17 گونه بذر علف‌های هرز غالب مزارع چغندرقند و گندم در خاک‌های آلوده به P.betae‌، امکان میزبانی این گونه‌ها به کمک دو روش میکروسکوپی و مولکولی در دو استان فوق بررسی شد. از بین این علف‌های هرز‌، گونه‌های سلمه تره (Chenopodium album)، تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus))‌ تاج خروس سبز (A. viridis)‌ ، خرفه (Portulaca oleraceae)‌ و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)‌ می‌توانند میزبان این قارچ باشند، و علف‌های هرز سلمه تره و پیچک صحرایی، به عنوان گیاهان آلترناتیو این قارچ در مزارع چغندرقند، معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, Polymyxa betae, Nested PCR ‌, Re-transmission‌, علف‌های هرز , چغندرقند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029185,
author = {جهانبخش مشهدی, وحید and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and محمدرضا صفرنژاد},
title = {بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2980-8170},
pages = {288--299},
numpages = {11},
keywords = {Polymyxa betae،Nested PCR ‌، Re-transmission‌، علف‌های هرز ، چغندرقند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A محمدرضا صفرنژاد
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]