حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (171-177)

عنوان : ( ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار )

نویسندگان: مهناز آشنائی , بهروز جعفرپور , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی , زینب حیدر نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus, CERV)‌در پاییز 1388 از گلخانه‌های موجود در استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی بازدید و 250 نمونه شامل میخک (Dianthus caryophyllus)، قرنفل (Dianthus barbatus)‌‌و علف‌های هرز دارای علائم ویروسی جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمون سرولوژیکی (Double-antibody sandwich-enzyme linked immunosorbent assay, DAS-ELISA)‌ ‌با استفاده از آنتی سرم چندهمسانه‌ای اختصاصی تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که آلودگی به ویروس مذکور در مناطق نمونه برداری 6/21 درصد می باشد. جهت تکثیر و نگهداری، ویروس روی گیاهان محک Saponaria vaccaria cv. Pink beauty ، Silen armeriaو Dianthus caryophyllus cv.Joker مایه‌زنی مکانیکی شد. در آزمون ردیابی CERV با استفاده از روش PCR پس از بکار‌بردن جفت آغازگرهای اختصاصی برای نواحی حفاظت شده از ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی ویروس خراشک حلقوی میخک، به ترتیب قطعاتی به اندازه تقریبی 1500 و 1000جفت بازی تکثیر شدند. این اولین تایید از وجود ویروس خراشک حلقوی میخک در استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی می باشد.

کلمات کلیدی

, ویروس خراشک حلقوی میخک . خراسان رضوی و شمال , PCR, Caulimovirus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029187,
author = {آشنائی, مهناز and جعفرپور, بهروز and ملک زاده شفارودی, سعید and میرشمسی کاخکی, امین and زینب حیدر نیا},
title = {ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {171--177},
numpages = {6},
keywords = {ویروس خراشک حلقوی میخک . خراسان رضوی و شمال ; PCR; Caulimovirus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار
%A آشنائی, مهناز
%A جعفرپور, بهروز
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A زینب حیدر نیا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]