اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (517-526)

عنوان : ( بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , رضا حیدری کمال آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی‌های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, هدفمند کردن یارانه ها, انتقال قیمت, الگوی تصحیح خطا, تخم مرغ, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029204,
author = {دانشورکاخکی, محمود and حیدری کمال آبادی, رضا},
title = {بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {517--526},
numpages = {9},
keywords = {هدفمند کردن یارانه ها، انتقال قیمت، الگوی تصحیح خطا، تخم مرغ، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران
%A دانشورکاخکی, محمود
%A حیدری کمال آبادی, رضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]