رخساره های رسوبی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (151-161)

عنوان : ( زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند خانگیران بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در برش الگو (روستای یاقل، شمال شهر درگز) غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه زیست چینه نگاری قسمت زیرین سازند خانگیران به ضخامت 503 متر بر اساس روزن داران پلانکتونیک، به منظور تعیین سن دقیق قاعده سازند و همچنین مطابقت آنها با بایوزونهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه فونای روزن داران پلانکتونیک در این بخش از سازند در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شامل 31 گونه از 10 جنس است که بیانگر مناطق گرمسیری و Acarinina soldadoensis Interval ،Globanomalina chapmani Interval Range Zone نیمه گرمسیری میباشند. در این مطالعه 6 بایوزون که شامل Hantkenina nuttali Interval ،Acarinina pentacamerata Interval Range Zone ،Turborotalia prolata Interval Range Zone ،Rang Zone تا P مورد شناسایی قرار گرفته که قابل انطباق با بایوزونهای استاندارد جهانی 6 Pseudohastigerina wilcoxensis Assemblage Zone و Range Zone مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری میباشند و بر این اساس سن قاعده برش مذکور ائوسن پیشین اوایل ائوسن میانی تعیین شده است. P11

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, سازند خانگیران, روزن داران پلانکتونیک, ائوسن, برش الگو, حوضه رسوبی کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029209,
author = {حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند خانگیران بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در برش الگو (روستای یاقل، شمال شهر درگز) غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {151--161},
numpages = {10},
keywords = {زیست چینه نگاری، سازند خانگیران، روزن داران پلانکتونیک، ائوسن، برش الگو، حوضه رسوبی کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند خانگیران بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در برش الگو (روستای یاقل، شمال شهر درگز) غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2012

[Download]